15.08.2023.

Dugo očekivane izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca

Narodna skupština Srbije usvojila je izmene dva ključna zakona koja regulišu imigracioni status stranaca u Republici Srbiji – Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca. Izmene imaju za cilj da pojednostave i olakšaju postupak dobijanja privremenog boravka i radnih dozvola za strance uvodeći jedinstvenu dozvolu koja će pokriti oba aspekta statusa stranaca u Srbiji.

Takođe, napravljene su dodatne promene i poboljšanja kako bi proces bio fleksibilniji i zahtevao manje vremena, pa sa tim u vezi omogućava strancima da dobiju stalno nastanjenje mnogo brže (npr. preduslov za dobijanje stalnog nastanjenja je da stranac ima odobren privremeni boravak 3 godine, umesto 5 godina, kako je ranije bilo propisano).

Ove promene su, međutim, ispraćene i povećanim novčanim kaznama za kršenje odredbi ovih zakona.

Jedinstvena dozvola za strance – od februara 2024. godine

Ključna novina koju uvode ovi zakoni je jedinstveni postupak koji za rezultat ima izdavanje jedinstvene dozvole, koja zamenjuje pribavljanje odobrenja privremenog boravka i radne dozvole u odvojenim postupcima.

 • Elektronsko podnošenje zahteva  – Jedinstveni postupak može biti pokrenut isključivo elektronskim putem, podnošenjem zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole putem jedinstvenog web portala. Svi dokazi vezani za prijavu moraju biti priloženi u elektronskoj formi. Prijava uključuje i podnošenje zahteva za test tržišta rada (što i dalje ostaje obavezan preduslov pre nego što strancu može biti dozvoljeno da otpočne sa radom).
 • Rok za izdavanje jedinstvene dozvole – 15 dana od prijema urednog zahteva.
 • Biometrijski personalizovani dokument – jedinstvena dozvola će se izdavati u formi biometrijskog dokumenta, sa personalizovanim podacima (fotografija, otisak prsta i potpis). Ovo će takođe olakšati strancima korišćenje nekih drugih prava (kao što je pribavljanje elektronskog sertifikata, odnosno elektronskog potpisa).

Stranac mora lično da preuzme jedinstvenu dozvolu.

 • Produženo trajanje jedinstvene dozvole – jedinstvena dozvola i dozvola za privremeni boravak mogu biti izdate za period do 3 godine (umesto perioda od jedne godine po prethodnom režimu).
 • Lakši postupak promene poslodavca ili osnova rada na osnovu jedinstvene dozvole – tokom trajanja jedinstvene dozvole, može se poslati elektronski zahtev putem jedinstvenog portala radi promene poslodavca ili osnova zaposlenja, u kom slučaju organizaciona jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje mora da odluči o zahtevu u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva izdavanjem saglasnosti putem jedinstvenog portala. Nakon dobijanja saglasnosti, zaposleni može promeniti osnov rada ili poslodavca.
 • Odložena primena – svi članovi koji regulišu online postupak treba da stupe na snagu 1. februara 2024. godine, što znači da će trenutni postupak popunjavanja dva odvojena zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu nastaviti da se primenjuje do tog datuma.

Izmene koje stupaju na snagu odmah

 • Produžen rok za obnavljanje postojećih dozvola za privremeni boravak – strancima koji trenutno borave u Srbiji biće drago da čuju da zahtev za obnavljanje privremenog boravka može biti podnet do dana isteka prethodno važeće dozvole (prethodno, rok je bio 30 dana pre isteka dozvole za privremeni boravak).
 • Zakonska mogućnost za produženo trajanje dozvola za privremeni boravak –  U skladu sa izmenama, Uprava za strance ima pravni osnov da izdaje, odnosno obnavlja dozvole za privremeni boravak na period od 3 godine (umesto jedne godine po prethodnom režimu). Ipak, ostaje nejasno da li će ova opcija biti korišćena pre uvođenja novog sistema jedinstvene dozvole u februaru 2024. godine, zbog mogućih administrativnih izazova.
 • „Grace“ period za traženje novog zaposlenja – strancima je dozvoljen „grace“ period od 30 dana u kom mogu da ostanu u Srbiji nakon prekida radnog odnosa za koji su dobili radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak (odnosno jedinstvenu dozvolu nakon februara 2024. godine), tokom kog perioda imaju priliku da stupe u novi radni odnos i apliciraju za novu radnu dozvolu (odnosno jedinstvenu dozvolu), kako bi mogli zakonito da rade.

Smanjenje obima dokumentacije potrebne za izdavanje dozvole za privremeni boravak – dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka i dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka ne moraju da se podnesu u postupku za dobijanje dozvole za privremeni boravak za:

(i) članove uže porodice državljanina Republike Srbije,
(ii) stranca koji se zapošljava u Republici Srbiji,
(iii) članove uže porodice stranca koji se zapošljava u Republici Srbiji.

 • Smanjenje uslova za stalno nastanjenje – da bi stranac aplicirao za stalno nastanjenje potrebno je da boravi u Republici Srbiji neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka (umesto 5 godina po prethodnom režimu).
 • Izmene za upućene zaposlene i kretanje u okviru privrednog društva – izmenjeni su uslovi za dobijanje radnih dozvola za upućene zaposlene i zaposlenih koji se kreću u okviru privrednog društva, uglavnom precizirajući elemente koje akt o upućivanju zaposlenih mora da sadrži.
 • Minimalna prava koja se garantuju upućenim zaposlenima – zakon eksplicitno propisuje da upućeni zaposleni ne mogu da imaju manja prava od prava koja se garantuju Zakonom o radu Republike Srbije kada je reč o ključnim uslovima rada (minimalna zarada, radno vreme, godišnji odmor, zdravlje i bezbednost, itd.).
 • Veće kazne – povećane su propisane kazne za kršenje Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca

Po pravilu, minimalni raspon kazne po Zakonu o strancima povećan je za 10 puta, a Zakon o strancima je duplirao maksimalni raspon kazne propisan za prekršaje poslodavca.

Informacije u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet u vezi sa određenom pitanjem i pružaju se isključivo u opšte informativne svrhe.